Hervorming auditberoep : vijf fundamentele veranderingen

De Belgische wetgeving inzake het auditberoep werd de laatste maanden grondig hervormd. In Balans 568 van 31 juli 2007 wordt op pagina 1 en volgende dieper ingegaan op vijf fundamentele aspecten van deze hervorming.

De integrale teksten van de zeven uitvoeringsbesluiten die hierover inmiddels gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad, kan u hieronder raadplegen.

1) K.B. van 21 april 2007 tot omzetting van bepalingen van de 'Richtlijn Wettelijke Controle'

2) K.B. van 25 april 2007 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog op het omzetten van bepalingen van de 'Richtlijn Wettelijke Controle'

3) K.B. van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren
Erratum

4) K.B. van 30 april 2007 houdende coördinatie van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor en van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot omzetting van bepalingen van de 'Richtlijn Wettelijk Toezicht'
Erratum

5) K.B. van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren
Erratum

6) K.B. van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register
Erratum

7) K.B. van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Deze documenten zijn opgesteld in PDF-formaat. Om ze te bekijken heeft u Acrobat Reader nodig. Deze software kan u hier gratis downloaden.