Wet tot invoering van het ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (WVV) en KB tot uitvoering van dit nieuwe wetboek (KB/WVV) gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (p. 33.239 e.v.) werd de wet van 23 maart 2019 gepubliceerd ‘tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen’. U vindt de integrale tekst van de nieuwe wet (en het WVV) hier. Het koninklijk besluit van 29 april 2019 ‘tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (KB/WVV) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2019 (tweede editie). U vindt de integrale tekst van het uitvoeringsbesluit hier.

 


TRV-RPS nr. 2019/3 van 15 mei 2019

p. 247
Guy Horsmans - La voix du silence et la force des idées

p. 253
Marieke Wyckaert - Editoriaal : De goede trouw in het vennootschapsrecht, actueler dan ooit

p. 255
Frederik Voet - De minderheidsvordering : het heilig doel zonder middelen

p. 271
Jean Fonteyn - Ne dites plus ‘capital’, dites ‘capitaux propres’

p. 284
Dirk Deschrijver, Philippe Malherbe en Olivier Hermand - Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen en verenigingen 2017-2018

Rechtspraak

p. 321
Grondwettelijk Hof, 22 november 2018
Art. III.26, § 1 WER - ontbrekend ondernemingsnummer - onontvankelijkheid van de vordering ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak

p. 322
Hof van Cassatie, 12 oktober 2018
Aansprakelijkheid bestuurder - kennelijk grove fout - rechtsvordering individuele schuldeiser - leer van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent niet van toepassing (noot)

p. 324
Hof van Cassatie, 24 mei 2018
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - zaakvoerder - aansprakelijkheid - alarmbelprocedure - vertrekpunt van de termijn in artikel 332 W.Venn. (note)

p. 325
Cour de cassation, 4 mai 2018
Naamloze vennootschap - bestuurder - aansprakelijkheid - alarmbelprocedure (note Jean-François Goffin)

p. 330
Hof van beroep te Antwerpen, 18 oktober 2018
1. Geschillenregeling - uitsluiting - subsidiair karakter - gegronde reden - waardering - 2. Incidenteel hoger beroep - onontvankelijkheid - gedaagde in hoger beroep (Caroline Hotterbeekx : “De bevoegdheid van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in een geschillenregeling : wat betekent ‘beperkt’ ?”)

L’Amendement

p. 340
Philippe Malherbe - Pour l’existence effective de l’interdiction professionnelle en cas de faillite