Quotes

De wet tot invoering van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen “behoudt het kapitaal-concept enkel voor de naamloze vennootschap”. “Voor de besloten vennootschap (‘BV’) en de coöperatieve vennootschap (‘CV’) worden het begrip ‘maatschappelijk kapitaal’ – en meteen ook het vereiste van een minimumkapitaal van 18.550 euro (zoals het thans geldt voor de BVBA) – afgeschaft”. “Deze wijzigingen nopen tot aanpassingen aan het WIB 92” (MvT, Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3367/001, 5-6). Om te weten welke aanpassingen aldus worden doorgevoerd aan het WIB 1992, zie Fiscoloog van deze week, p. 1-7.

In zijn bijgewerkte ‘FAQ’ over het UBO-register gaat de FOD Financiën nu ook in op de situatie waarin "een (i)vzw, stichting, trust, fiducie of een gelijkaardige juridische constructie of entiteit […] meer dan 25 % van een vennootschap [bezit] of er zeggenschap over [uitoefent]" ("FAQ : UBO-register" zoals bijgewerkt op 2 april 2019). Blijkens de FAQ heeft dit een bijzonder gevolg op de personen die als ‘UBO’ van de vennootschap moet worden aangemeld. Over dit bijzondere gevolg en de andere nieuwigheden in de FAQ, zie Fiscoloog nr. 1608, p. 1.

• “Tot op heden wordt de ‘nationaliteit’ van een vennootschap in het Belgisch recht bepaald door de leer van de ‘werkelijke zetel’”. “In het [nieuwe vennootschapsrecht] wordt deze leer […] verlaten en wordt er overgeschakeld op de leer van de ‘statutaire zetel’”. “Echter, voor de toepassing van de vennootschapsbelasting moet verder gebruik worden gemaakt van de werkelijke zetelleer” (Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3367/001, p. 4-5). Zie Fiscoloog nr. 1607, over de diverse aanpassingen die de wetgever aan het WIB 1992 aanbrengt om dat doel te bereiken.