Quotes

• “Om de toegang tot justitie voor de rechtszoekenden te verbeteren, wordt een kader gecreëerd voor een rechtsbijstandsverzekering die in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel onder de vorm van een federale belastingvermindering in de personenbelasting” (persbericht van de ministerraad van 16 november 2018). Zie Fiscoloog van deze week, p. 1 over dit nieuwe, op stapel staande fiscaal voordeel, alsook over het bestaande fiscaal voordeel dat de regering in de plaats daarvan wil afschaffen.

Quotes

• “Aangezien er in casu sprake is van twee procedures [inzake inkomstenbelastingen en inzake BTW] die een coherent geheel vormen, zoals bedoeld door het EHRM in haar arrest A en B”, is er “geen sprake van een dubbele berechting [in de zin van het non bis in idem-beginsel] door de navordering van een belastingverhoging [van 200 %] in de personenbelasting, na de eerdere definitieve veroordeling tot een BTW-boete [van 200 %] voor de aanwending van” dezelfde valse facturen (Antwerpen 9 januari 2018). Zie Fiscoloog nr. 1587, p. 1 over deze en andere toepassingen in de rechtspraak van de nieuwe, restrictievere visie van het non bis in idem-beginsel, alsook over de vraag welk ander beginsel soms nog enig soelaas kan bieden.

• Buiten de in de wet voorziene gevallen (waaronder de tijdige en ondubbelzinnige identificatie van de genieter van het geheime commissieloon) “sluit een daadwerkelijke belasting in hoofde van de genieter (binnen de aanslagtermijn van drie jaar) de toepassing van de bijzondere [geheimecommissielonen]aanslag in beginsel niet uit”, “hoewel er [dan] geen verlies is aan Belgische inkomstenbelastingen”. “Er is te dezen mogelijk een schending van het […] gelijkheidsbeginsel” (Antwerpen 16 oktober 2018). Over de redenen waarom er volgens het hof een mogelijke discriminatie is en over de gevolgen die het daaraan uiteindelijk verbindt, zie Fiscoloog nr. 1586, p. 1.