RPS-TRV n° 2018/7 du 15 novembre 2018

p. 607
Didier Willermain - Editorial : Pour un nouveau droit européen des sociétés !

p. 609
Fréderic Van Campe - De interferentie tussen het boekhoudrecht en het vennootschapsrecht bij fusies en (partiële) splitsingen : enkele (kapitaal)technische knopen ontward

p. 626
Philippe Bossard, Alain Gunzburg et Donatienne Schots - Le partage du pouvoir dans les PME

p. 656
Sofie Cools - Klokkenluiden bij de FSMA en de Nationale Bank

p. 679
Nicolas Delvigne, Matthieu Possoz et Lise Vandenameele - Immigration de sociétés en Belgique : avis de la CNC et nouvelles dispositions fiscales

p. 691
Caro Van den Broeck - De voorrang van reorganisatieschulden in een navolgend faillissement

p. 707
Stefaan Van Crombrugge - Kroniek boekhoudrecht (mei 2017 - april 2018)

Jurisprudence

p. 751
Hof van Cassatie, 22 februari 2018
Réorganisation judiciaire - dettes de masse dans une faillite subséquente - conflit de priorité - gage sur fonds de commerce (noot)

p. 753
Hof van beroep te Antwerpen, 2 maart 2017
Réorganisation judiciaire - dettes de masse dans une faillite subséquente - conflit de rang - gage sur fonds de commerce - prestation indispensable (noot)

p. 755
Rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Antwerpen), 24 juni 2015
Réorganisation judiciaire - dettes de masse dans une faillite subséquente - conflit de priorité - gage sur fonds de commerce - valeur ajoutée (noot)

p. 759
Hof van beroep te Gent, 22 mei 2017
Réorganisation judiciaire - dettes de masse dans une faillite subséquente - conflit de priorité - gage sur fonds de commerce - poursuite déficitaire (noot)

p. 764
Hof van Cassatie, 2 februari 2018
1. Gérant de SCS - présomption de l’homme - associé commandité - véritable maître de l’affaire - 2. Gérant de SCS - associé commandité (Joris Lannoy : “De gewaagde positie van een externe zaakvoerder in de gewone commanditaire vennootschap”)

p. 772
Hof van Cassatie, 15 juni 2015
Procédure civile - société en liquidation - cession de créance - reprise d’instance par le cessionnaire - clôture de la liquidation - conséquence - pas de désistement d’instance (Jasper Van Eetvelde : “De overdracht van een litigieuze schuldvordering door een vennootschap in vereffening”)

p. 782
Cour d’appel de Bruxelles, 22 juin 2017
1. Dissolution volontaire - dissolution judiciaire - liquidation déficitaire - état de faillite - conditions - légalité - ébranlement du crédit - cessation de paiement - confiance d’une majorité des créanciers - 2. Liquidation - plan de répartition de l’actif - contrôle limité au contenu du plan de répartition - pouvoir de contrôle et d’approbation (Arnaud Houet : “La liquidation déficitaire et la portée du pouvoir juridictionnel de contrôle et d’approbation du plan de répartition de l’actif soumis par le liquidateur”)

p. 791
Cour d’appel de Liège, 8 novembre 2016
1. Vennootschap met rechtspersoonlijkheid - sluiting van vereffening - einde van actieve rechtsbekwaamheid - passief voortbestaan (art. 198, § 1, 3e streepje W.Venn.) - verweer door vereffenaar tegen reeds ingestelde vordering - voortzetting van aanleg en aanwending van rechtsmiddel - 2. Vennootschap met rechtspersoonlijkheid - sluiting van vereffening - einde van actieve rechtsbekwaamheid - passief voortbestaan (art. 198, § 1, 3e streepje W.Venn.) - verweer door vereffenaar tegen reeds ingestelde vordering - tegenvordering wegens tergend en roekeloos geding (Carl Clottens : “Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid kan zich nog verweren in hangende procedures na de sluiting van haar vereffening”)

’t Amendement

p. 804
Veerle Colaert - Product Governance : paternalisme uitbesteed aan financiële instellingen